تبلیغات
بانک مقالات و پروژه های دانشجویی - بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی
 
بانک مقالات و پروژه های دانشجویی
سابقه ما نشان از اعتبار و صداقت ماست
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ک عبدالله زاده
در صورت هر گونه مشکل در دانلود یا خرابی فایل و لینک دانلودی می توانید با شماره 09397728318 تماس بگیرید یا مشکل را پیامک نمایید
برچسبها
    
            
    
    

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده ............................................................................................1 

فصل اول : کلیات تحقیق

  1. مقدمه....................................................................3

  1. تبیین موضوعتحقیق.......................................................4

  1. اهمیت و ضرورتتحقیق ..................................................6

   4-1 اهداف تحقیق .........................................................7

   1-4-1اهداف اصلی تحقیق....................................................7

   2-4-1اهداف فرعی تحقیق..............................................8

   5-1 سوالات تحقیق ...................................................8

   1-5-1سوالات اصلی ..............................................8

   2-5-1سوالات فرعی ..................................8

   6-1 تبیین فرضیه های تحقیق ................................................8

   7-1 متغیر های تحقیق ..........................................8

   8-1 تعریف عملیاتی متغیرها............................................9

         خلاصه فصل..................................................................12

   فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

   مقدمه ................................................................................14

  1. تصمیم گیری در سازمانها........................................14

  1. مدیریت در قرن 21..........................................16

   3-2 نقش استراتژیک اطلاعات.........................................19

   4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی.................................................................20

   5-2 چرخه حیات سیستم...........................................22

   6-2 اطلاعات ...................................................... 22

   7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی ..... .... ... .......24

   8-2 سیستم های اطلاعاتی..................................................24

   9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی..................................25

   10-2سیستم های اطلاعاتی عمودی......................................26

   11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ...............................25

   12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی .........................27

   13-2 طرح ریزی سازمان.........................................28

   14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها ..............................29

   15-2 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور.....................33

   16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی..............................36

   17- 2سیستم های اطلاعاتی مدیریت ..................................37

   18- 2سیستم اطلاعات مدیریت .........................................37

   19-2 سیستم های اطلاعاتی سازمانی..........................37

   20-2 سیستم های میان سازمانی ...........................38

   21-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم .......................................38

   22-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری............................38

   23-2 سیستم های پشتیبانی  تصمیمات گروهی......................39

   24-2 سیستم پردازش معاملات ...................................40

   25-2 هوش مصنوعی .................................40

   26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی .................43

   27-2 سیستم کارکنان دانشی..............................44

   28-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد ..........................45

   29-2 سیستم های پشتیبانی عملیاتی.....................................45

   30-2 سیستم گزارشات مدیریت ............................46

   31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت ..............47

   32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان ....................47

   33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی ......................48

   34-2اتوماسیون  اداری................................................49

   35-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری........................49

   36-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری .................50

   37-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری.....................51

   38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون ..........................52

   39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین.........................52

   40-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیوناداری ....................54

   41-2 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری....................55

   42-2 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری....................56

   43-2 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار....59

   44-2 خود کار سازی ............................60

   45-2 ضرورت تفکر برای آینده ............................61

   46-2 بهبود کار و اتوماسیون....................61

   47-2 تحقق دولت الکترونیک در ایران ........................63

   48-2 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی............................64

   49-2 اتوماسیون فعالیتهای عمومی .......................64

   50-2 مزایای دولت الکترونیکی..........................65

   51-2 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده.......................65

   خلاصه فصل........................71

   فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

    1-3 مقدمه...........................................73

   2-3 روش تحقیق..........................................73

   3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق........................74

   4-3 نمونه و نمونه گیری....................................75

   5-3 برآورد حجم ..........................75

   6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات..........75

         1-6-3 مصاحبه................................75

        2-6-3  پرسشنامه................................................75

   7-3 روایی و پایایی پرسشنامه........................77

   8-3 خلاصه فصل.................................79

   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

     1-4 مقدمه ............................81

   2-4 داده ...........................................81

   3-4 اطلاعات......................................81

   4-4 سیستم های پردازش........................................83

   5-4 تجزیه و تحلیل داده ها..............................83

   6-4 جامعه آماری تحقیق................................84

   تجزیه و تحلیل اطلاعات........................94-84

   فصل پنجم : نتیجه گیری ،پیشنهاد ها و محدودیت ها

   مقدمه.....................................................96

   2-5 نتایج تحقیق.......................................97

   3-5 پیشنهادات.........................................97

   محدودیت  ها..........................................98

   فهرست منابع و ماخذ

   منابع فارسی........................................99

    منابع انگلیسی.....................102

   پرسشنامه.....................................103

  2.  

   چكیده:

   مادرعصریزندگی می كنیم كه عصرشگفت انگیز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غیرقابل باور فناوری وخلاقیت است .با عمومیت یافتن سریع دسترسی به كامپیوتر ها و تكنولوژی اطلاعاتی ورسانه های پیشرفته هیچ كشوری نمی تواند اقتصاد قرن بیست و یكمی را بدون زیرساختالكترونیكی قرن بیست و یكمی اداره كند.یكی از فاكتورهای مهم در تصمیم گیری مدیراناطلاعات است .داشتن اطلاعات دقیق ، صحیح ،‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصمیم گیریشده و جلوی اتخاذ بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت.

   طی سالیان اخیر موج استفاده و بهرهگیری از سیستمهای اتوماسیون اداری كشور مارافراگرفته است وبسیاری از سازمانها ،تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستمها از خود نشان می دهند وحاضرند مبالغ كلانی را جهت استقرار و بكارگیری این سیستمها صرف نمایند اما بایدبررسی نمود كه چنین سیستمها ی اطلاعاتی تاچه اندازه توانسته به مدیران سازمانهادر  بهبود تصمیم گیری  كمك نماید وآیا توانسته چنین سیستمهاییانتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها براورده نماید .  هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثرات سیستماتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران (استانداری گیلان و حوزه ستادی) میباشد و شامل اهداف فرعی مانند شناسایی یك سیستم اتوماسیون جامع اداری مناسب جهتاطلاع رسانی به مدیران، بررسی و تجزیه و تحلیل آثارونتایج حاصل از سیستم اتوماسیوناداری برتصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت سیستم اتوماسیوناداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات اتوماسیوناداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستماتوماسیون جهت بهره برداری می باشد. سیستم اتوماسیون اداری كه بامشخصه هایی مانند تعدادنامه ها ی صادره ، تعداد نامه ها ی وارده ،ادراك ، ساعاتاستفاده  به عنوان متغیرمستقل و بهبودتصمیم گیری مدیران با مشخصه هایی مانند صحت،دقت،اقتصادی بودن،به هنگام بودن بهعنوان متغیروابسته مطرح می باشد.

   روش تحقیق علیمقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد كه سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیمگیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیرانتاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبتدارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.وشواهدی بررد فرضیهای چهارگانه  مذكوروجودنداشت

   پیشنهاد میگردد مبانیمفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالبمبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاستهایکلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شدهاست برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارایامکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیوناداری استفاده شود.

    
        دانلود - 10000 تومان    
    
    
        
نوع مطلب : پایان نامه روانشناسی، مدیریت بازرگانی، 
برچسب ها : (بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی، اتوماسیون اداری و تصمیم گیری، اتوماسیون اداری و نقش آن در تصمیم گیری مدیران، پیشرفت تلنولوژی و مدیریت اداری،
لینک های مرتبط :
شنبه 22 اردیبهشت 1397 05:16 ق.ظ
гроші онлайн на карточку
беспроцентный кредит на карту онлайн
24 финанс займ
взять кредит на карточку онлайн
кредит онлайн без процентов на карту
кредиты на карту онлайн без отказа круглосуточно
онлайн кредит на карту без отказа
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 11:54 ق.ظ
купить фитнес резинку одесса
разница между фитнес резинками
спортивная резинка
резиновая петля киев
фитнкс резинка киев купить
شنبه 7 آذر 1394 12:04 ب.ظ
سلام
فقط چند روزه وبلاگم رو راه اندازی کردم ، موضوع وبلاگ من یکم اختصاصیه ، یعنی فقط با وبلاگ های پر محتوا مثل وبلاگ تو تبادل لینک می کنم . اینجوری هم بازدید تو زیاد میشه و هم بازدید من.

ممنون میشم یه سر بزنی و باهام تبادل لینک کنی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
 
 
 

Up Page
کد پرش به بالای صفحه وب

تصویر ثابت

پشتیبانی